Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Acrylgieten.com
ARTIKEL 1.| DEFINITIES
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden en
de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.
1 Identiteit van de ondernemer: Donna Hoogstraaten Acrylgieten.com
Contact Adres: Kwakkelstraat 9 2480 Dessel;
Telefoonnummer: 00320494392733
E-mailadres: dona@acrylgietn.com
Rekening -nummer: BE15 0015 0889 6230
Btw-identificatienummer: BTW BE 0890.557.592 Dessel,
2. Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met
wie acrylgieten.com een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen acrylgieten.com en de opdrachtgever. En de tot stand gekomen
overeenkomst, waarmee acrylgieten.com zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het
verlenen van diensten.
4. Duurovereenkomst:
de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of
onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende
prestaties.

Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van alle aangkochte schilderenavonden,
 losse workshops, of masterclass, cursus  of de  online cursussen.
Inschrijvingsvoorwaarden cursus Acryl gieten
• De cursus acrylgieten bestaat uit 4 lessen van 2 ½ uur op de website staan de dagen en
uren vermeld waarvoor ingeschreven wordt.
• Bij onvoldoende fysieke deelnemers (minder dan 3) wordt de cursus geannuleerd. Reeds betaald
cursusgeld wordt dan teruggestort. Of kan men kiezen in een andere groep aan te sluiten.
• Indien door onvoorziene omstandigheden de cursus door Donna Hoogstraaten eigenaresse totaal wordt geannuleerd,
 wordt het geld teruggestort van de lessen die nog niet hebben plaats gevonden. 
Indien er door onverwachte omstandigheden een avond of cursus niet plaats vindt wordt met de betrokkenen een andere datum in overleg gezocht
• Bij ziekte van de docent, Donna Hoogstraaten, wordt de les verplaatst in samenspraak met de
cursisten.
• De inschrijving is van toepassing op alle in artikel 4 genoemde cursussen en is pas definitief
na het betalen van het volledige bedrag of na het betalen van de eerste termijn wanneer
gekozen is voor gespreide betaling.
• In overleg kan het cursusgeld met extra kosten in 2 termijnen worden betaald
• Annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op volledige terugbetaling. Annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op 75 % terugbetaling van de cursus. Wanneer geannuleerd wordt 2 weken voor de cursus start ontvang je 50% cursusgeld terug. Hierna komt het totale bedrag te vervallen. Voor het onlineplatform “ Pad naar innerlijke vrijheid” is het 1 jaar vast daarna maandelijks opzegbaar met een opzeg termijn van 30 dagen. Voor de andere online cursussen vanaf de inschrijvingsdatum een halfjaar toegang.

• Wanneer een cursist onverhoopt fysiek niet aanwezig kan zijn wordt dit uiterlijk 24 uur voor start van de les kenbaar gemaakt. Is er voor de termijn van 24 uur niet afgemeld  dan komt deze les te vervallen.

Is de afwezigheid tijdig gemeld dan kan in overleg met de docent tijdens het lopende cursusjaar van sept tot juni gekeken worden of de les  op een ander tijdstip (indien er  een andere groep is) kan worden ingehaald. Het Initiatief ligt hiervoor wel bij de klant. 

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van acrylgieten.com en iedere
tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het
bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
5. Diensten:
alle in het kader van de overeenkomst door of namens acrylgietn.com uit te voeren diensten,
trainingen, coaching gesprekken of adviesverlening.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e- ‐mail.
6. Vernietiging
Of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen
onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
goede regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van acrylgieten.com
geldend na betaling.
2. Aan een aanbod van acrylgieten.com dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of
onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van acrylgieten.com dat
een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door acrylgieten.com na
betaling schriftelijk of mondeling is bevestigd.
4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,
verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is
naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die
overeenkomst.

 

“Ik heb deze techniek thuis al geregeld geprobeerd, ik kocht dure materialen in kunstwinkels waarvan ik nu weet dat ik ze niet nodig had. Ik had mislukte pogingen en verspilde doeken en verf. Ik was teleurgesteld, omdat ik op YouTube zulke mooie resultaten voorbij had zien komen.
Het bijwonen van deze workshop heeft me echt vooruit geholpen en me veel verdere frustratie bespaard. De workshop was heel goed opgezet, het was erg leuk!  Ik ging moe naar huis, mar met een super goed gevoel”

“Ik ben al vaker bij de workshops van Donna geweest, omdat er altijd zo’n fijne sfeer is en ze oog voor detail heeft. Haar lessen zijn geen gewone schilderlessen, ze heeft een persoonlijke benadering waardoor ze je op persoonlijk vlak ook vooruit weet te helpen. Het is telkens weer thuiskomen in haar atelier”

“Echt geweldig, ik werd nadien door iemand gevraagd om nog meer werkstukken te maken en te tentoonstellen. Nooit gedacht dat ik dat in mij had”

Contact

Hompeage

Privacy