Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Acrylgieten.com


ARTIKEL 1.| DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden en de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1 Identiteit van de ondernemer: Donna Hoogstraaten Acrylgieten.com Contact Adres: Kwakkelstraat 9 2480 Dessel; Telefoonnummer: 00320494392733 E-mailadres: dona@acrylgietn.com Rekening -nummer: BE15 0015 0889 6230 Btw-identificatienummer: BTW BE 0890.557.592 Dessel, 

2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie acrylgieten.com een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen acrylgieten.com en de opdrachtgever. En de tot stand gekomen overeenkomst, waarmee acrylgieten.com zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten. In iedere overeenkomst gaan beide partijen een verplichting aan: Acrylgieten.com tot het aanbieden van diensten en de opdrachtgever/ cursist tot de betaling en het uitvoeren van de opdrachten of eventueel het huiswerk om een het gestelde doel te kunnen bereiken. Indien dit door de cursist niet opgevolgd wordt kunnen er geen rechten aan ontleend worden bij het ontbinden van de overeenkomst.

4. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van alle aangkochte schilderenavonden, losse workshops, of masterclass, cursus of de online cursussen. 

Let op het online platform loopt via de website vrouwenmetpit.com met de daar geldende algemene voorwaarden en online uitzendingen via faceboek. 

 Inschrijvingsvoorwaarden cursus Acryl gieten • De cursussen bestaan uit een aantal lessen (zoals op de website vermeld) afhankelijk van de cursus of traject waar men voor inschrijft. Op de website staan de dagen en de aanvangsuren van de cursus vermeld. Voor de trajecten worden de lessen vastgesteld in onderling overleg. De les duur is maximaal 2 1/2 uur of zoveel korter als het doel van de les is bereikt. • Bij onvoldoende fysieke deelnemers (minder dan 3) wordt de cursus geannuleerd. In overleg wordt besproken of reeds betaald cursusgeld wordt dan teruggestort. Of kan men kiezen in een andere groep aan te sluiten.
 

Indien de cursussen geen doorgaan kunnen vinden wegens opgelegde regels van de overheid welke die ook mogen zijn wordt er geen geld terugbetaald. Dan voorzien we een online voortgang op dezelfde data als vermeld was bij aankoop van de cursus. Mochten er nog meer beperkingen opgelegd worden ook online dan zullen we helaas moeten wachten tot er weer iets mogelijk is en onder welke omstandigheden.

• Indien door onvoorziene omstandigheden een cursus door Donna Hoogstraaten eigenaresse totaal wordt geannuleerd, wordt het geld teruggestort van de lessen die nog niet hebben plaats gevonden. Indien er door onverwachte omstandigheden een avond of cursus niet plaats vindt wordt met de betrokkenen een andere datum in overleg gezocht • Bij ziekte van de docent, Donna Hoogstraaten, wordt de les verplaatst in samenspraak met de cursisten. • De inschrijving is van toepassing op alle in dit artikel genoemde cursussen en is pas definitief na het betalen van het volledige bedrag of na het betalen van de eerste termijn wanneer gekozen is voor gespreide betaling. • In overleg kan het cursusgeld met extra kosten in 3 termijnen worden betaald

• Annuleren tot en met 4 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op volledige terugbetaling. Annulering tot en met 3 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op 75 % terugbetaling van de cursus. Wanneer geannuleerd wordt binnen 2 weken voor de cursus start ontvang je 50% cursusgeld terug. Hierna komt het totale bedrag te vervallen. Er worden geen kosten gerekend wanneer er voor een vervanger is gezorgd. Voor het onlineplatform “ Online pouring atelier” is het 1 jaar vast daarna maandelijks opzegbaar met een opzeg termijn van 30 dagen. Toegang voor de andere online cursussen vanaf de inschrijvingsdatum tot zolang de online cursus duurt.

• Wanneer een cursist onverhoopt fysiek niet aanwezig kan zijn wordt dit uiterlijk 24 uur voor start van de les kenbaar gemaakt. Is er voor de termijn van 24 uur niet afgemeld dan komt deze les te vervallen. Kan de cursist/ opdrachtgever meerdere keren niet voldoen door later opgenomen verplichtingen dan vervalt de overeenkomst en wordt deze ontbonden zonder terug betaling van de cursuskosten. Voor workshops geldt bij het niet fysiek aanwezig kunnen zijn de annuleringsregeling zoals hierboven is vermeld met de uitzondering voor het geval men een plaatsvervanger regelt. Dit dient men dan wel zo spoedig mogelijk te laten weten. Is de afwezigheid tijdig gemeld en in heel speciale gevallen kan in overleg met de docent tijdens het lopende cursusjaar van sept tot juni gekeken worden of de les op een ander tijdstip (indien dezelfde lessen gegeven worden) kan worden ingehaald. De lessen kunnen niet in een andere les of disipline worden ingehaald (Tenzij er een andere groep is). Het Initiatief ligt hiervoor wel bij de klant.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van acrylgieten.com en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Zoals bij een workshop op verplaatsing 5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens acrylgietn.com uit te voeren diensten, trainingen, coaching gesprekken of adviesverlening. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e- ‐mail en sms of soortgelijke apps 6. Vernietiging Of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een goede regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van acrylgieten.com geldend na betaling en tot deze overeenkomst is uitgevoerd.. 

2. Aan een aanbod van acrylgieten.com dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van acrylgieten.com dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 

3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door acrylgieten.com na gehele betaling of het eerste termijn en schriftelijk of mondeling is bevestigd. 

4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.